Sorag-jogap

LCD ekranymyz üçin soraglar

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

faq4

LCD lomaý gaplama:

Jübi telefony LCD Harytlaryňyzyň howpsuzlygyny üpjün edýän anti-statik halta, köpürjik halta we köpük gutusy bilen gaplanýar

Müşderileriň islegi boýunça gaplamalaryňyzy, mümkinçiligiňizi, logotipiňizi we suratyňyzy we ş.m. kabul edýäris.
Gaplamak prosesinde harytlaryň saklanylanda we eltilende gowy ýagdaýdadygyna göz ýetirmek üçin öňüni alyş çäreleri görülýär.
Nädogry gaplamak sebäpli önüm daşalýan mahaly bozulsa, satyjy jogapkärçilik çeker.

LCD displeý üçin iberiş:

LCD displeýiň harytlaryny eltip bermek üçin näçe wagt gerek bolar?

Harytlary tölegiňizden soň 3-7 günüň içinde ibereris.Harytlar iberilenden ertesi gün size yzarlaýyş belgisini ibereris.

Jübi telefony üçin haýsy transport usullaryny hödürleýärsiňiz?

Zapas şaýlary üçin DHL, UPS, FedEx, TNT we EMS ýaly gyssagly eltiş ulanýarys, sebäbi bu kompaniýalarda gaty arzan bahadan peýdalanýarys.Emma alyjylar transport tölegini tölemek üçin hasaplaryny berseler, bizi hem garşy alýarlar.

Uly paketli harytlar üçin howa we deňiz arkaly daşaýarys we ýükleri alyjylaryň öňünden eltip bereris. Alyjynyň Hytaýda ýük agenti bar bolsa, ammaryňyza harytlary mugt eltip bileris (GZ ýa-da SZ)

Satuwdan soň hyzmat:

Siziň hödürleýän kepilligiňiz näme?

Lcds üçin 12 aý kepillik berýäris.Eger kepillik ýok bolsa:
1).Adam tarapyndan döredilen zyýan;
2).Önümler eýýäm ulanyldy;
3).Biziň belligimiz bozuldy.

Satuwdan soňky hyzmat nähili?

1) .Biziň satuwdan soňky hyzmaty, alyjylaryň arz-şikaýatlaryny çözýän hyzmat gyzgyn liniýasyna jogapkär ägirt toparymyz bar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?