Eltip bermek syýasaty

Ibermegiň usullary
Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin birnäçe iberiş usullaryny hödürleýäris.Elýeterli iberiş usullary adaty ýerüsti ýük daşamagy, gyssagly ýük daşamagy we halkara ýük daşamagy öz içine alýar.Ippingük daşama usuly we takmynan gowşuryş wagty töleg wagtynda berler.

Sargyt işlemegiň wagty
Sargyt alanymyzdan soň, iberiş üçin zatlary taýýarlamak we gaplamak üçin 1-2 iş güni gaýtadan işlemeli.Bu gaýtadan işlemek wagty dynç günlerini ýa-da dynç alyş günlerini öz içine almaýar.

Eltip bermek üçin çykdajylar
Ippingük daşama çykdajylary, bukjanyň agramyna we ölçeglerine, barmaly ýerine görä hasaplanýar.Ippingük daşama bahasy töleg wagtynda görkeziler we umumy sargyt mukdaryna goşular.

Gözleg maglumatlary
Sargyt iberilenden soň, müşderiler yzarlaýyş belgisini öz içine alýan iberiş tassyklama e-poçta alarlar.Bu yzarlaýyş belgisi, bukjanyň ýagdaýyny we ýerleşişini yzarlamak üçin ulanylyp bilner.

Eltip bermegiň wagty
Takmynan gowşuryş wagty saýlanan iberiş usulyna we barmaly ýerine bagly bolar.Içerki sebitde adaty ýerüsti ýük daşamak, adatça 3-5 iş gününi alýar, gyssagly eltip bermek 1-2 iş gününi alyp biler.Gümrük resmileşdirilmegine we ýerli eltiş hyzmatlaryna baglylykda halkara ýük daşama wagtlary üýtgäp biler.

Halkara eltip bermek
Halkara sargytlar üçin müşderiler öz gümrük gullugy tarapyndan salynýan islendik gümrük paçlary, salgytlar ýa-da ýygymlar üçin jogapkärçilik çekýärler.Gümrük taýdan resmileşdirilmegi sebäpli ýüze çykyp biljek haýsydyr bir gijikdirme ýa-da mesele üçin jogapkärçilik çekmeýäris.

Salgy takyklygy
Müşderiler iberiş salgylaryny takyk we doly üpjün etmek üçin jogapkärçilik çekýärler.Müşderi tarapyndan berlen nädogry ýa-da doly däl salgylar sebäpli bukjanyň haýsydyr bir gijikdirilmegi ýa-da gowşurylmazlygy üçin jogapkärçilik çekmeýäris.

Ostitirilen ýa-da zeper ýeten paketler
Tranzit wagtynda bukjanyň ýitirilmegi ýa-da zaýalanmagy ähtimal däl ýagdaýynda, müşderiler derrew müşderi hyzmat toparymyz bilen habarlaşmalydyrlar.Bu meseläni derňemek we şertlere baglylykda çalyşmagy ýa-da yzyna gaýtarmagy öz içine alyp biljek amatly çözgüt hödürlemek üçin ýük daşaýjy bilen işleşeris.

Gaýtarmalar we alyş-çalyşlar
Girdejiler we alyş-çalyşlar barada maglumat üçin, Yza gaýdyp geliş syýasatymyza serediň.

Eltip bermek çäklendirmeleri
Käbir önümlerde kanuny ýa-da howpsuzlyk sebäpli belli bir ýük daşama çäklendirmeleri bolup biler.Bu çäklendirmeler önüm sahypasynda aýdyň görkeziler we çäklendirilen zatlary satyn almaga synanyşýan müşderilere töleg wagtynda habar beriler.