Şertler we şertler

Bu şertler ("Ylalaşyk") [Kompaniýanyň ady] ("biz" ýa-da "biz") tarapyndan üpjün edilýän web sahypamyzy we hyzmatlarymyzy ("Hyzmatlar") ulanmagy dolandyrýar.Hyzmatlarymyza girmek ýa-da ulanmak bilen, şu Ylalaşyk bilen razylaşarsyňyz.Şu Ylalaşygyň haýsydyr bir bölegi bilen razylaşmasaňyz, Hyzmatlarymyzy ulanmagy bes etmegiňizi haýyş edýäris.

1. Şertleriň kabul edilmegi

Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, azyndan 18 ýaşyňyzdadygyňyzy we şu Ylalaşyga girmek üçin kanuny güýjüňiziň bardygyny tassyklaýarsyňyz.Şeýle hem, ähli ulanylýan kanunlary we düzgünleri ýerine ýetirmäge razylaşýarsyňyz.

2. Intellektual eýeçilik

Sahypamyzdaky ähli mazmun, bellikler, söwda bellikleri we materiallar [Kompaniýanyň ady] ýa-da degişli eýelerdir we awtorlyk hukugy kanunlary bilen goralýar.Öň ýazmaça razyçylygymyz bolmazdan haýsydyr bir materialy neşir edip, köpeldip ýa-da paýlap bilmersiňiz.

3. Hyzmatlardan peýdalanmak

Hyzmatlarymyzy diňe şahsy, täjirçilik däl maksatlar üçin ulanyp bilersiňiz.Hyzmatlarymyzy haýsydyr bir kanunlary bozýan, başgalaryň hukuklaryny bozýan ýa-da Hyzmatlarymyzyň işine päsgel berýän görnüşde ulanmazlyga razylaşýarsyňyz.Web sahypamyzda iberen ýa-da iberen mazmunyňyz üçin diňe jogapkärçilik çekýärsiňiz.

4. Gizlinlik

Gizlinlik Policyörelgelerimiz, Hyzmatlarymyzyň üsti bilen şahsy maglumatlaryň ýygnalmagyny, ulanylmagyny we aýan edilmegini dolandyrýar.Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, Gizlinlik Policyörelgelerimize razylaşýarsyňyz.

5. Üçünji tarap baglanyşyklary

Sahypamyzda üçünji tarap web sahypalaryna ýa-da bize degişli bolmadyk ýa-da hyzmatlara baglanyşyklar bolup biler.Hiç hili üçünji tarap web sahypalarynyň ýa-da hyzmatlarynyň mazmuny, gizlinlik ýörelgeleri ýa-da amallary üçin hiç hili jogapkärçiligimiz ýok.Bu baglanyşyklara öz töwekgelçiligiňiz bilen girýärsiňiz.

6. Kepilliklerden boýun gaçyrmak

Hyzmatlarymyzy hiç hili kepillik ýa-da wekilçiliksiz "bolşy ýaly" we "elýeterli" esasda berýäris.Hyzmatlarymyz arkaly berilýän maglumatlaryň takyklygyny, dolulygyny ýa-da ygtybarlylygyny kepillendirmeýäris.Hyzmatlarymyzy öz töwekgelçiligiňiz bilen ulanýarsyňyz.

7. Jogapkärçiligiň çäklendirilmegi

Hyzmatlarymyzy ulanmagyňyz bilen baglanyşykly ýa-da baglanyşykly ýüze çykan gytaklaýyn, tötänleýin, netijeli, aýratyn ýa-da jeza üçin jogapkärçilik çekmeris.Şu Ylalaşykdan gelip çykýan islendik talap üçin umumy jogapkärçiligimiz, Hyzmatlarymyzy ulanmak üçin tölän mukdaryňyzdan ýokary bolmaly däldir.

8. Öwezini dolmak

Hyzmatlarymyzy ulanmagyňyzdan ýa-da şu Ylalaşygyň bozulmagyndan gelip çykýan islendik talaplardan, ýitgilerden, ýitgilerden, borçnamalardan we çykdajylardan, şol sanda aklawçy töleglerinden öwezini dolmaga we zyýansyz saklamaga razylaşýarsyňyz.

9. Şertleriň üýtgedilmegi

Bu Ylalaşygy islendik wagt üýtgetmek hukugymyz bar.Şu Ylalaşyga girizilen islendik üýtgetmeler web sahypamyzda ýerleşdirilenden soň güýje girer.Üýtgeşmelerden soň Hyzmatlarymyzy dowamly ulanmagyňyz täzeden seredilen Ylalaşygy kabul edýär.

10. Dolandyryş kanuny we ýurisdiksiýa

Bu şertnama [ýurisdiksiýa] kanunlaryna laýyklykda dolandyrylar we düşündiriler.Şu Ylalaşykdan gelip çykýan islendik jedel diňe [ýurisdiksiýa] ýerleşýän kazyýetler tarapyndan çözüler.

Hyzmatlarymyzy ulanmak bilen, şu şertler bilen okandygyňyzy, düşünendigiňizi we ylalaşýandygyňyzy tassyklaýarsyňyz.