Jübi telefony

 • Moto G8plus Ekranyň duýgur ekrany jübi telefonynyň garnituralary

  Moto G8plus Ekranyň duýgur ekrany jübi telefonynyň garnituralary

  Model NOOK: g8 plyus

  Ekranyň ululygy: 4 dýuýmdan gowrak

  Duýgur ekran: Ekranyň çözgüdi 1280 × 800

  Görnüşi: TFT-LCD

  Gabat gelýän marka: Motorola

  Funksiýa: LCD + degmek

  Reňk ekrany: Ekranyň görnüşi

  Göwrümli ekran: Ekranyň tertibi

 • “Infinix X623” duýgur ekran datçigi Doly gurnama ekrany

  “Infinix X623” duýgur ekran datçigi Doly gurnama ekrany

  Duýgur ekran datçigi bolan Infinix X623 LCD üçin, Infinix telefon ätiýaçlyk şaýlary üçin ekran ekrany 100% howpsuzlygy kesgitlemek, duýgur synag, garaňky ýer synagy.Müşderiňiziň markaňyzy ýada salmagy üçin stiker ýasaň.

 • Touch Panel Digitizer bilen Samsung Galaxy Note A01 Ekran LCD Ekrany

  Touch Panel Digitizer bilen Samsung Galaxy Note A01 Ekran LCD Ekrany

  Samsung Galaxy Note A01 duýgur ekran bölegi üçin lomaý jübi telefony LCD

  Hil gözegçiligi: Her önümiň 100% işläp biljekdigine göz ýetirmek üçin birin-birin synagdan geçiriler.

  Paket: Her önüm garaşsyz köpük we karton gaplamany kabul edýär.

  Töleg: T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal.

   

 • “Infinix X692” jübi telefony LCD duýgur ekrany görkeziji san böleklerini çalyşmak

  “Infinix X692” jübi telefony LCD duýgur ekrany görkeziji san böleklerini çalyşmak

  1. “Infinix X692” jübi telefony LCD sensor ekrany görkeziji san böleklerini çalyşmak “Infinix X692” jübi telefonynyň hakyky çalyşýan bölegi.

  2. Bu bölek, telefonyňyzyň ekranyny çalyşmak üçin zerur bolan ähli komponentler bolan LCD ekrany, duýgur ekrany we sanlaşdyryjyny öz içine alýar.Bu bölegi gurmak aňsat bolar ýaly döredilen we Infinix X692 jübi telefonynyň modeline laýyk gelýär.

 • IPhone 6g LCD Jübi telefony duýgur ekran gurnama

  IPhone 6g LCD Jübi telefony duýgur ekran gurnama

  Gabat gelýän marka: IPhone 6g

  Görnüşi: IPhone 6g LCD Jübi telefony duýgur ekran gurnama

  Marka: OEM Ekrany

  Reňk: gara / ak / altyn

  Material Highokary hilli materiallar Hil: Ori hili / OEM derejesi / OLED derejesi / INCELL synpy

 • Xiaomi Redmi 7 Ekranyň ekrany + Duýgur aýna sanlaşdyryjy Doly gurnama çalyşma Lcd bölekleri

  Xiaomi Redmi 7 Ekranyň ekrany + Duýgur aýna sanlaşdyryjy Doly gurnama çalyşma Lcd bölekleri

  1. Uly ekran tejribesi: Xiaomi Redmi 7 has giň ekran bilen enjamlaşdyrylyp, has giň gözýetim we media sarp ediş tejribesini üpjün edip biler.Uly ekranly ulanyjylar wideolary has gowy görüp, weblere seredip we oýun oýnap bilerler.

  2. HD displeýi: Telefonyň ekrany 720 x 1520 piksel ýa-da şuňa meňzeş aýratynlyklar ýaly ýokary çözgütlere eýe bolup biler.Şeýle karar aýdyň we näzik şekilleri berip biler we ulanyjylar has jikme-jikliklere baha berip bilerler.

  3. Geçiriji: Xiaomi Redmi 7-iň ekrany çydamly materiallary we dizaýny kabul edip biler.Ekrany çyzmak we gündelik ulanyş zeperlerinden goramak üçin belli bir ukyby bar.

  4. Reňkleriň peselmegi: Telefonyň ekrany şekili has reallaşdyrmak üçin takyk we açyk reňk dikeldişini üpjün etmek üçin LCD displeý tehnologiýasyny (LCD) ulanyp biler.

  5. brightokary ýagtylyk: Xiaomi Redmi 7 jübi telefonynyň ekrany ýokary açyklyk derejesine eýe bolup biler, şonuň üçin ekrany açyk gurşawda açyk görüner we oňat görüner.

 • Duýgur ekran sanlaşdyryjy paneli ýygnamak gurnama bölekleri bilen Infinix X626 LCD displeý

  Duýgur ekran sanlaşdyryjy paneli ýygnamak gurnama bölekleri bilen Infinix X626 LCD displeý

  1. Plz gurmazdan ozal önümleri barlaň.Eger işlemese, saklaň we 6 aýdan bize iberiň, indiki tertipde täzesini ibereris.

  2. Önüm eýýäm gurlan bolsa, kepillik ýok.

  3. Önüm adam tarapyndan öndürilen bolsa, kepillik ýok.

 • “Infinix X688” lomaý LCD ekran jübi telefony Lcds çalyşma sanlaşdyryjy gurnama bölekleri

  “Infinix X688” lomaý LCD ekran jübi telefony Lcds çalyşma sanlaşdyryjy gurnama bölekleri

  1. Çalt eltip bermek, Sargyt 48 sagadyň dowamynda iberiler.

  2. 100% täze önümler bilen iň oňat hilli, telefonlaryňyza täze durmuş beriň.

  3. Professional QC ugratmazdan ozal birin-birin synagdan geçirdi we 100% gowy işleýär.

  4. Jübi telefonynyň ätiýaçlyk şaýlaryny we esbaplaryny üpjün etmekde ökde.

 • Xiaomi Redmi Note 5 Pro LCD displeý sanly gurallaryň ekrany çalyşmagy üçin amatly

  Xiaomi Redmi Note 5 Pro LCD displeý sanly gurallaryň ekrany çalyşmagy üçin amatly

  1. Uly ekranly wizual lezzet: Xiaomi Note 5 Pro, has giň gözýetim meýdanyna çümmäge mümkinçilik berýän uly ekran bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Highokary kesgitli wideolara, web sahypalaryna göz aýlamak we oýun oýnamak üçin has gowy baha berip bilersiňiz.

  2. HD displeýiň hili: Telefonyň ekrany 1080 X 2160 piksel ýaly ýokary çözgütlere eýe bolup, düşnükli we näzik şekil görkezýär.Jikme-jiklikler baý we reňkli bolup, has real wizual tejribe almaga mümkinçilik berýär.

  3. Doly ekran dizaýny: Xiaomi Note 5 Pro, ekranyň çarçuwasyny azaltmak we has ýokary ekran gatnaşygy we has täsir galdyryjy wizual effektler bilen üpjün etmek üçin doly ekranly dizaýny kabul edip biler.

  4. Çydamlylygy güýçlendiriň: Telefonyň ekrany, ekrany gündelik ulanylyş zeperlerinden goramak üçin çydamly we ýykylmaga garşy öndürijilikli çydamly materiallary we amallary ulanyp biler.

  5. Reňkleriň takyk dikeldilmegi: Xiaomi Note 5 Pro-nyň ekrany, has aýdyň wizual effektlerden lezzet almak üçin hakyky we açyk şekilleri görkezip, giň reňkli gamut we takyk reňk dikeldişini goldap biler.

 • “Xiaomi Redmi 9A 9C 10A 6.53” LCD Ekranyň duýgur sanlary üçin “Pantalla LCD” ekrany çalyşmak

  “Xiaomi Redmi 9A 9C 10A 6.53” LCD Ekranyň duýgur sanlary üçin “Pantalla LCD” ekrany çalyşmak

  1. Uly ekranly wizual lezzet: Redmi 9A, 9C, 9i we 10A jübi telefonlary has giň görüş meýdançasyny üpjün etmek üçin uly ekranlar bilen enjamlaşdyrylandyr, şonuň üçin ýokary kesgitli wideolary has gowy görüp, oýun oýnap ýa-da köp gezek ýerine ýetirip bilersiňiz. .

  2. HD displeýiň hili: Bu jübi telefonlary 720 x 1600 piksel ýa-da 1080 x 2340 piksel ýaly ýokary çözgütlere eýe bolup, şekil görkeziş effektlerini görkezýär.Has real we aýdyň wizual tejribeden lezzet alyp bilersiňiz.

  3. Doly ekran dizaýny: Redmi 9C, 9i we 10A jübi telefonlary ekranyň çarçuwasyny azaltmak üçin has ýokary ekran gatnaşygyny we has täsir galdyryjy wizual effektleri üpjün etmek üçin doly ekran dizaýnyny ulanýar.Has uly ekran görkeziş meýdançasyny alyp, mazmundan lezzet alyp bilersiňiz.

  4. Gözden goramak tertibi: Bu jübi telefonlary gözüň gorag re modeimini goldaýar we gök yşyk şöhlelerini azaltmak arkaly gözlere ýadawlygy azaldýar.Bu has amatly tomaşa tejribesini üpjün etmäge we jübi telefonlaryny uzak wagtlap ulanmak üçin jübi telefonlaryny ulanmagyň oňaýsyzlygyny azaltmaga kömek edýär.

  5. Reňk reňki we hakyky dikeldiş: Redmi jübi telefonynyň ekrany, suraty has aýdyň we hakyky etmek üçin ýokary reňkli doýma we takyk reňk köpeltmek tehnologiýasyny ulanýar.Reňkli mazmuna baha berip bilersiňiz.

 • Doly LCD, Xiaomi Redmi 8 8A duýgur ekran paneli sanly gural üçin amatly

  Doly LCD, Xiaomi Redmi 8 8A duýgur ekran paneli sanly gural üçin amatly

  1. Ekran: Redmi 8-8A 6.22 dýuým ýokary kesgitli displeý bilen üpjün edilendir, ajaýyp reňk öndürijiligi we aýdyňlygy bilen ajaýyp wizual tejribe berýär.Şeýle hem ekranda gözüň ýadawlygyny azaldyp bilýän göz gorag rejesi bar.

  2. Prosessor: Jübi telefonlarynyň bu tapgyry ajaýyp öndürijilik we ulanyjy tejribesini üpjün etmek üçin güýçli prosessorlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Redmi 8-8A köp wezipeli gaýtadan işlemek, oýunlar we beýleki ýokary öndürijilikli programmalara aňsatlyk bilen çydap bilýän ýokary öndürijilikli prosessorlary ulanýar.

  3. Kamera: Redmi 8-8A ulanyjylaryň ýokary hilli suratlar we wideolar üçin isleglerini kanagatlandyrmak üçin ajaýyp kamera ulgamyna eýedir.Telefon, adatça düşnükli we ýiti suratlar we selefi alyp bilýän ýokary çözgütli esasy kamera we öňdäki kamera bilen enjamlaşdyrylandyr.Mundan başga-da, jübi telefonlary arkaly ajaýyp suratlary aňsatlyk bilen alyp bilýän käbir surat funksiýalaryny we süzgüçleri hem üpjün edýär.

  4. Batareýanyň ömri: Redmi 8-8A uzak möhletli ulanylmagyny üpjün etmek üçin uly kuwwatly batareýalar bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu, ulanyjylara ýygy-ýygydan zarýad bermezden has uzak wagtlap jübi telefonlaryny ulanmaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, has çalt zarýad berip we ulanyjylary tygşytlap bilýän çalt zarýad beriş tehnologiýasyny goldaýar.

 • Nokia C2 LCD üçin duýgur ekran sanlylaşdyryjy çalyşýan bölekleri görkezýär

  Nokia C2 LCD üçin duýgur ekran sanlylaşdyryjy çalyşýan bölekleri görkezýär

  1. Ekranyň ululygy: Jübi telefonynyň ekrany diagonally, adatça dýuým (dýuým) bilen ölçelýär.Has uly ekran ölçegi has uly displeý meýdany bilen üpjün edip biler, ýöne enjamyň umumy göwrümini hem artdyrar.

  2. Çözgüdi: Ekranyň çözgüdi ekrandaky piksel sanyna degişlidir.Has ýokary çözgüt, has düşnükli we has jikme-jik şekilleri we tekstleri hödürläp biljek has köp piksel diýmekdir.Jübi telefonynyň umumy ekrany HD (HD), Full HD, 2K, 4K we ş.m.

  3. Ekranyň tehnologiýasy: Jübi telefonynyň ekrany şekilleri görkezmek üçin dürli tehnologiýalary ulanýar.Häzirki umumy ekran tehnologiýasyna LCD (LCD), organiki ýagtylyk beriji diod (OLED) we organiki däl ýagty diod (LED) girýär.Her tehnologiýanyň özboluşly artykmaçlyklary we reňk öndürijiligi, kontrast, energiýa netijeliligi we beýleki tapawutlar ýaly aýratynlyklary bar.

  4. Duýgur tehnologiýa: Häzirki zaman jübi telefonynyň ekranlary, adatça, ulanyjylar bilen enjamlaryň özara täsirini amala aşyrmak üçin sensor girişini goldaýar.Adaty sensor tehnologiýalaryna kuwwatly degmek we garşylyk görkezilýär.Kondensatoryň duýgur ekranlary, el degirmek we jest amallaryny goldaýan, duýgurlyga has duýgur.

123456Indiki>>> Sahypa 1/13