Oppo Lcd

 • Oppo F11 A9 LCD displeý duýgur paneli ekrany sanlaşdyryjy gurnama çalyşmagy

  Oppo F11 A9 LCD displeý duýgur paneli ekrany sanlaşdyryjy gurnama çalyşmagy

  1: Her sargyt üçin diňe sökmek gurallary bar, birmeňzeş mukdarda LCD ekranly temperatura aýna ekrany goramak filmi we jübi telefonyny goramak örtügi, ýaýly ýelim

  2: Satuwdan soňky kepillik: 6 aý (emeli zeper satuwdan soň kepillikden peýdalanyp bilmez)

  3: Funksiýa synagy gowşurylmazdan ozal üýtgemän, sargyt 2 iş gününiň içinde gowşurylar

  4: Satuwdan soň ajaýyp hyzmat: Şahsy doklama, näçe wagt gerek bolsa, siziň bilen duşuşyp bileris

 • Oppo F7 / A3 LCD OEM Asyl hilli jübi telefonyna duýgur LCD displeý Pantalla ekrany

  Oppo F7 / A3 LCD OEM Asyl hilli jübi telefonyna duýgur LCD displeý Pantalla ekrany

  1. LCD ekrany çalyşmak + duýgur ekran sanlaşdyryjy gurnama

  2. Köne, döwülen, döwülen, zeper ýetenini çalyşyň.

  3. Enjamyňyzy öňküsinden has özüne çekiji ediň.

  4. Doly laýyk we işle.

  5. Her bir zat iberilmezden ozal barlandy we ýagdaýy gowy.

  6. Professional gurnama maslahat berilýär.Ekrany gurlandan soň jogapkärçilik çekmeris.

 • OPPO S1 LCD lomaý çalyşma bölekleri Jübi telefony LCD

  OPPO S1 LCD lomaý çalyşma bölekleri Jübi telefony LCD

  1. 100% kepillik hili.
  2. Telefonlaryňyza täze durmuş beriň, zeper ýeten LCD ekrany HTC Nexus S1 Complete üçin abatlaň ýa-da çalşyň.
  3. 100% täze önümler bilen iň oňat hilli, ony satyn almaga ynamyňyzy beriň.
  4. Yzky aýnada goragly plastmassa film bilen gelýär we howpsuz.
  5. Her bir zat iberilmezden ozal gowy ýagdaýda barlandy.
  6. Jübi telefonynyň ätiýaçlyk şaýlaryny we esbaplaryny üpjün etmekde ökde.

 • “OPPO A11X LCD sensor ekrany LCD” görkeziji sanlaýjy

  “OPPO A11X LCD sensor ekrany LCD” görkeziji sanlaýjy

  1. Lomaý baha we iň gowy hil.Öz OEM zawodymyz bar, Hytaýda 4 ýyl bäri altyn öndüriji bolup gelýär
  2. Üns beriň.Harytlary eltip bermekden başlap, sizi yzarlamak üçin hünärmen satyjy we satuwdan soňky IEST GOWY hyzmat bar.
  3. Önümleriň giň görnüşi.Size zerur zatlar, aljak ýa-da tapýan zatlarymyzy size berip bileris. Puluňyzy we wagtyňyzy tygşytlamaga kömek ediň.
  4. Uly tejribe toplaň.Oflayn dükanda 6 ýyllyk tejribämiz bar, onlarça million müşderimiz bar, 100% kanagatlanýarys.

  Iň soňky baha sanawyny almak ýa-da başga önümlere sargyt etmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Oppo F11 PRO LCD Jübi telefonyny bejermek bölekleri Duýgur ekran ekrany gurnama çalyşmagy

  Oppo F11 PRO LCD Jübi telefonyny bejermek bölekleri Duýgur ekran ekrany gurnama çalyşmagy

  [Gabat gelmek we amaly]: Oppo F11 PRO çalyşmak ekrany diňe Oppo F11 PRO üçin ulanylýar,
  4,7 dýuým, A1633, A1688, A1700.IPhone 6, 6 Plus, 6S Plus üçin ulanylmaýar.Baş sahypanyň düwmesini, öňdäki kamerany,
  telefon we datçik komponenti, şonuň üçin köne ekrandan çykaryň.Doly perspektiwaly giň reňkli gamut, äýnek bilen ulanylyp bilner.
  Uptarylmagy, kemçilikleri, ölümi, ekranyň zeperlenmegini, duýgur jogap problemalaryny, adaty bolmadyk pikselleri, LCD displeýdäki näsazlyklary çalyşmak üçin ulanylýar.

 • Oppo F15 Asyl jübi telefony LCD duýgur ekrany

  Oppo F15 Asyl jübi telefony LCD duýgur ekrany

  [Qualityokary hünärli senetler we ýokary hilli]: COF LCD ekrany.Has ösen COF tehnologiýasy bilen,
  öndürijiligi has durnuklydyr.1: 1 Asyl ululygy ýokary reňkli doýma we ýagtylyk,
  ultra-görüş meýdany, ýokary çözgüt, COG-dan has inçe we has ýeňil.3D sensor,
  çalt jogap we pes energiýa sarp etmek.Barmak yzlary, suw geçirmeýän, gaty tekiz degmek,
  we ajaýyp duýgy telefonyňyzy täze ýaly etdi.Strokary güýçli, çişmä garşy zatlar, dyrmaşmakdan gaça duruň,
  partlama garşy we ekrana zeper ýetmek howpuny azaldyň
  Telefon we datçigiň komponenti,
  şonuň üçin köne ekrandan çalyşyň we guruň.Doly perspektiwaly giň reňkli gamut, äýnek bilen ulanylyp bilner.

 • Oppo A37 LCD ykjam telefon LCD duýgur ekran gurnama LCD ekrany

  Oppo A37 LCD ykjam telefon LCD duýgur ekran gurnama LCD ekrany

  Oppo A37 LCD ykjam telefon LCD duýgur ekran gurnama LCD ekrany

  Ulanylan telefonlar, i-pad, macbook, telefon esbaplary we telefon ätiýaçlyk şaýlary we ş.m.

   

 • Oppo A5s A7 LCD Iň ýokary hilli ykjam telefon duýgur LCD ekran ekrany

  Oppo A5s A7 LCD Iň ýokary hilli ykjam telefon duýgur LCD ekran ekrany

  Ulanylan telefon A / B / C derejesi, 4-den 12-e çenli iň ýokary telefon
  sam aýdym aýdylýan telefon Galaxy seriýasy, bellik seriýasy, J seriýasy, A seriýasy
  ikinji el
  ikinji el mac kitap noutbugy
  telefon esbaplary we ätiýaçlyk şaýlary
  telefon bilen baglanyşykly önümler

 • Oppo Reno2F Ekranyň duýgur ekrany sanlaşdyryjy aýna kombinasiýa gurnama bölekleri

  Oppo Reno2F Ekranyň duýgur ekrany sanlaşdyryjy aýna kombinasiýa gurnama bölekleri

  [Gabat geliş we amaly] Bu Oppo Reno2F ekran toplumyny çalyşmak diňe Oppo Reno2F üçin amatly.

  Model: Oppo Reno2F.Beýleki modellere degişli däl.Öňki kamerany goşmaň,

  trubka we datçigiň komponenti, köne ekran bilen çalşyň we guruň.

  Bu “Oppo Reno2F” ekrany arka yşyk goraýjy demir plitalary bilen enjamlaşdyrylandyr.

  ýokary reňkli doýma, giň reňkli gamut, ähli ekran meselelerini çözmek bilen, äýnek ulanyp bilersiňiz.

 • Oppo A9 LCD duýgur ekran asyl ykjam telefon LCD ykjam ekrany çalyşmak

  Oppo A9 LCD duýgur ekran asyl ykjam telefon LCD ykjam ekrany çalyşmak

  Zawod gönüden-göni satýarys, köplenç üç görnüşli paket hödürläp bileris:

  1. adaty gaplamagy mugt teklip

  2.Eger bölekleýin ýa-da web sahypasyny satýan bolsaňyz we ş.m. Şeýle hem, size aýratyn gaplanan zatlary hödürläp bileris, gowy satmaga rugsat beriň

  3. markaňyzy ýerli ýerlerde gurmak isleseňiz, marka, model belligi we markaňyz bilen gaplamak ýaly ýöriteleşdirilen hyzmaty hem hödürläp bileris.

  Bizde 10-dan gowrak adamdan ybarat hünär hilini barlamak topary bar. Her önüm (LCM / Touch Glass / LCD Screen Complete ýaly) iberilmezden ozal üç gezekden bir gezek synagdan geçiriler, gara tegmilleriň, ak ýerleriň bardygyny barlarys , reňkli nokat ýa-da aşaky çyzyk, ýa-da arka yşyk işlenip ýa-da işlenip bilinmez, duýgur duýgurlygy ýa-da ýokdugyny barlar we kemçilikli displeýleri müşderilerimize ibermeris.Şeýle hem, 12 aýlyk kepillik hödürleýäris, ine, kepillik syýasatymyz barada maglumat.

 • Oppo A1K LCD ekran Jübi telefonynyň garnituralary duýgur ekran monitory

  Oppo A1K LCD ekran Jübi telefonynyň garnituralary duýgur ekran monitory

  Hil gözegçiligi : Her önüm, anyklamak üçin birin-birin synagdan geçirilereliňizde işläp biler.

  Ulanyş :

  1.Bir nädogry ekrany çalyşmak üçin ulanylýar;

  2. Meseleleri görkezmek, degmek meselesi, döwülen lcd ekranlar;

  3. Pikselleri, nädogry reňk meselelerini we ş.m.

  Paket : Her önüm garaşsyz köpük we karton gaplamany kabul edýär.

  Kepillik :

  1.12 aýlyk hil kepilligi;

  2.100% ýokary hilli kepillik;

  3. Iberilmezden ozal doly synag;

  4. Çalt eltip bermek we satuwdan soňky hünärmen hyzmaty.

 • Oppo A3s A5 LCD öýjükli telefon lcd ekranlary lomaý sensor LCD displeý ekrany

  Oppo A3s A5 LCD öýjükli telefon lcd ekranlary lomaý sensor LCD displeý ekrany

  Bellik —– Gurmak boýunça gollanma ýok.Bejeriş tejribäňiz bar bolsa we degişli enjamlaryňyz bar bolsa, “YouTube” -da gurnama gollanmasyny barlaň.Notok bolsa, enjamlary abatlaýyş dükanyna ibermegi maslahat berýäris.Professional gurnama.Gurmakdan ozal çeýe kabel synagyna birikdiriň, dogry işleýärmi.Gurmak wagtynda zeper ýeten bölekler yzyna gaýtarmagy kabul etmeýär.

  Alada etmegiň geregi ýok - emeli däl önümleriň zeperleri we kemçilikleri üçin 3 aý mugt çalyşmak ýa-da yzyna gaýtarmak hyzmatyny berýäris.Alanyňyzda zeper ýeten, zaýalanan ýa-da ýitirilen bolsaňyz, ony gurmaň.Bize derrew goşulan suraty ibermegiňizi haýyş edýäris.Soraglaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat işgärlerimiz islän wagtyňyz size hyzmat ederler.