Gizlinlik syýasaty

Kompaniýamyzda ulanyjylarymyzyň gizlinligi we howpsuzlygy biziň üçin iň möhümdir.Bu Gizlinlik Policyörelgesi, ýygnaýan maglumatlarymyzyň görnüşlerini, şol maglumatlary nähili ulanýandygymyzy we şahsy maglumatlaryňyzy goramak üçin görýän çärelerimizi görkezýär.

Maglumat ýygnamak we ulanmak

Web sahypamyzy ýa-da ykjam programmaňyzy ulananyňyzda şahsyýeti anyklaýan käbir maglumatlary ýygnap bileris.Bu adyňyzy, e-poçta salgyňyzy, aragatnaşyk maglumatlaryňyzy we bermek isleýän beýleki maglumatlaryňyzy öz içine alýar.Şeýle hem, IP adresiňiz, brauzer görnüşi, enjam maglumatlary we ulanyş maglumatlary ýaly şahsyýeti anyklamaýan maglumatlary ýygnap bileris.

Collectygnaýan maglumatlarymyz, tejribäňizi şahsylaşdyrmak, hyzmatlarymyzy gowulandyrmak we täzelenmeler ýa-da mahabatlar barada siziň bilen habarlaşmak üçin ulanylýar.Şeýle hem maglumatlaryňyzy gözleg maksatly we anonim statistiki maglumatlary döretmek üçin ulanyp bileris.

Maglumat howpsuzlygy

Bize berýän şahsy maglumatlaryňyzy goramagy maksat edinýäris.Şahsy maglumatlaryňyzy birugsat girmekden, üýtgetmekden, aýan etmekden ýa-da ýok etmekden goramak üçin pudaklaýyn standart howpsuzlyk çärelerini ulanýarys.Şeýle-de bolsa, internet arkaly ýa-da elektron ammarda hiç hili geçiriş usulynyň doly ygtybarly däldigini ýatdan çykarmaň.

Üçünji tarapyň aýan etmegi

Şahsy maglumatlaryňyzy aç-açan razyçylygyňyz bolmazdan üçünji taraplara satmaýarys, söwda etmeýäris ýa-da satmaýarys.Şeýle-de bolsa, hyzmatlarymyzy işlemäge we gowulaşdyrmaga kömek edýän ynamdar hyzmat üpjün edijiler bilen maglumatlaryňyzy paýlaşyp bileris.Bu hyzmatdaşlar, maglumatlaryňyzy gizlin we ygtybarly saklamaga borçly.

Kukiler we yzarlaýyş tehnologiýalary

Web sahypamyz we ykjam programma, tejribäňizi ýokarlandyrmak we ulanyş usullary barada maglumat ýygnamak üçin "gutapjyklar" we şuňa meňzeş yzarlaýyş tehnologiýalaryny ulanyp biler.Bu gutapjyklar enjamyňyzda saklanýar we ulanyjynyň özüni alyp barşyny seljermäge we hyzmatlarymyzy gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.Brauzer sazlamalaryňyzda gutapjyklary öçürip bilersiňiz, ýöne bu web sahypamyzyň käbir aýratynlyklaryna täsir edip biler.

Çagalaryň şahsy durmuşy

Hyzmatlarymyz 13 ýaşdan kiçi şahslar üçin niýetlenen däldir, bilkastlaýyn çagalardan şahsy maglumatlary ýygnamarys.Çagadan bilgeşleýin şahsy maglumatlary ýygnandygymyzy bilsek, derrew ýazgylarymyzdan pozarys.

Gizlinlik syýasatyna üýtgeşmeler

Bu Gizlinlik Policyörelgelerini islän wagtyňyz täzelemek ýa-da üýtgetmek hukugymyz bar.Islendik üýtgetme size e-poçta arkaly ýa-da web sahypamyzda täzeden seredilen wersiýany ýerleşdirmek arkaly habar berler.Hyzmatlarymyzy ulanmagy dowam etdirmek bilen, täzelenen Gizlinlik Policyörelgelerine boýun bolmaga razylaşýarsyňyz.

Biz bilen habarlaşyň

Gizlinlik Policyörelgelerimiz ýa-da şahsy maglumatlaryňyzyň ulanylyşy barada soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, [e-poçta bilen goralan] elektron poçta arkaly habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.