Motorola Lcd

 • Moto G8plus Ekranyň duýgur ekrany jübi telefonynyň garnituralary

  Moto G8plus Ekranyň duýgur ekrany jübi telefonynyň garnituralary

  Model NOOK: g8 plyus

  Ekranyň ululygy: 4 dýuýmdan gowrak

  Duýgur ekran: Ekranyň çözgüdi 1280 × 800

  Görnüşi: TFT-LCD

  Gabat gelýän marka: Motorola

  Funksiýa: LCD + degmek

  Reňk ekrany: Ekranyň görnüşi

  Göwrümli ekran: Ekranyň tertibi

 • LCD ekranda duýgur sanly gural komponenti MOTO G9 Plus üçin amatlydyr

  LCD ekranda duýgur sanly gural komponenti MOTO G9 Plus üçin amatlydyr

  1.Max Vision panorama ekrany: Motorola G9 Plus jübi telefony, has ýokary ekran gatnaşygy we has giň meýdany bolan Max Vision panoramiki ekran tehnologiýasyny ulanýar.Bu, ekranyň has giň meýdany we has gowy suwa çümdürilmegini üpjün edip, telefonyň öň tarapynyň has uly bölegini tutýandygyny aňladýar.

  2.6.8 dýuýmlyk uly ekran: G9 PLUS jübi telefony, 6,8 dýuýmlyk uly ekran bilen enjamlaşdyrylandyr, has uly displeý meýdançasyny üpjün edip, media mazmunyndan, oýunlardan we web sahypalaryndan has lezzet almaga mümkinçilik berýär.

  3.FHD + çözgüdi: Ekranyň çözgüdi FHD + derejesi bolup biler, bu ekranyň ýokary çözgüdi we näzik we düşnükli şekilleri we teksti görkezip biljekdigini aňladýar.

  4.IPS LCD ekrany: G9 PLUS jübi telefonynyň ekrany has giň perspektiwany üpjün etmek üçin IPS LCD displeý tehnologiýasyny ulanyp, tomaşaçylara dürli burçlardan takyk we yzygiderli reňkleri we şekilleri almaga mümkinçilik berýär.

   

   

 • Motorola ONE Power LCD ekrany ekrana degmek üçin amatly

  Motorola ONE Power LCD ekrany ekrana degmek üçin amatly

  1.Uly ekran: “Motorola ONE POWER” jübi telefony has giň ekran bilen enjamlaşdyrylyp, has giň gözýetim we media sarp ediş tejribesini üpjün edip biler.Uly ekranlar wideo görmäge, web sahypalaryna göz aýlamaga we oýun oýnamaga has çuňňur täsir edýär.

  2.Resokary çözgüt: Jübi telefonynyň ekrany has düşnükli we näzik şekilleri we tekstleri görkezmek üçin Full HD (FHD) ýa-da has ýokary derejeli çözgüt ýaly ýokary çözgütlere eýe bolup biler.Resokary çözgüt mazmunyň hilini we jikme-jikliklerini ýokarlandyrýar.

  3.IPS LCD displeýi: “Motorola One Power” jübi telefonynyň ekrany has giň perspektiwany üpjün etmek üçin IPS (Uçar içindäki wyklýuçatel) LCD displeý tehnologiýasyny ulanyp, tomaşaçylara dürli tarapdan takyk we yzygiderli reňkleri we suratlary almaga mümkinçilik berýär.

  4.Doly ekran dizaýny: “Motorola One Power” jübi telefonynyň ekrany, has ýokary ekran gatnaşygy we has giň ekran meýdany bilen üpjün edip, ekranyň çarçuwasynyň barlygyny azaldýan doly ekranly dizaýny kabul edip biler.

 • Motorola Moto G60 duýgur ekran aýnasy + LCD displeý komponenti üçin amatly

  Motorola Moto G60 duýgur ekran aýnasy + LCD displeý komponenti üçin amatly

  1. Ekranyň görnüşi: Motorola G60 jübi telefony LCD ekrany (LCD) ýa-da organiki ýagtylyk beriji diod (OLED) ekrany ulanyp biler.LCD ekrany şekil döretmek üçin LCD tehnologiýasyny ulanýar, OLED ekrany ýalpyldawuk diodlar arkaly amala aşyrylýar.
  2. Ekranyň ululygy we çözgüdi: Motorola G60 jübi telefonynyň ekranyň ululygy adatça 6,5 ​​dýuým bolup, şekilleri we tekstleri görkezmek üçin belli bir ölçege eýe.Has ýokary çözgüt, has düşnükli we näzik displeý effektlerini berip biler.
  3. Tämizleýiş tizligi: Käbir ýokary derejeli jübi telefonlarynda has oňaýly aýlaw we animasiýa effektlerini berip biljek 90Hz ýa-da 120Hz ýaly täzeleniş tizligi bar.
  4. Reňk köpeltmek we kontrast: Motorola G60 jübi telefonynyň ekrany reňk köpeltmek ukybyna eýe bolup, açyk we takyk reňkleri görkezip biler.Munuň tersi, ekranyň iň ýagty we garaňky bölekleriniň arasyndaky tapawut.Contrastokary kontrast has düşnükli we aýdyň şekilleri berip biler.

 • Motorola Moto G50 LCD displeýli duýgur ekranly sanly öwrüjiniň çalyşýan bölekleri üçin amatly

  Motorola Moto G50 LCD displeýli duýgur ekranly sanly öwrüjiniň çalyşýan bölekleri üçin amatly

  1. Ekranyň görnüşi: Motorola G50 jübi telefony LCD ekrany (LCD) ýa-da organiki ýagtylyk beriji diod (OLED) ekrany ulanyp biler.LCD ekrany şekil döretmek üçin LCD tehnologiýasyny ulanýar, OLED ekrany ýalpyldawuk diodlar arkaly amala aşyrylýar.
  2. Ekranyň ululygy we çözgüdi: Motorola G50 jübi telefonynyň ekrany adatça 5-7 dýuým aralygynda bolup, şekilleri we teksti görkezmek üçin belli bir çözgüdi bar.Has ýokary çözgüt, has düşnükli we näzik displeý effektlerini berip biler.
  3. Duýgur ekran funksiýasy: Motorola G50 jübi telefonynyň ekrany sensor ekrany bolup, sensor we köp sensorly amallary goldaýar.Bu ulanyjylara barmak yşaratlary bilen gezmäge, süýşmäge we işlemäge mümkinçilik berýär.
  4. Reňk köpeltmek we kontrast: Motorola G50 jübi telefonynyň ekrany gowy reňk köpeltmek ukybyna eýe bolup, açyk we takyk reňkleri görkezip biler.Munuň tersi, ekranyň iň ýagty we garaňky bölekleriniň arasyndaky tapawut.Contrastokary kontrast has düşnükli we aýdyň şekilleri berip biler.

 • “Motorola Moto E 2020 LCD” duýgur ekranly sanly gurallary gurnamak üçin amatly

  “Motorola Moto E 2020 LCD” duýgur ekranly sanly gurallary gurnamak üçin amatly

  Ekranyň görnüşi: Jübi telefonlarynda LCD (Suwuk kristal displeý), OLED (Organiki ýagtylyk çykaryjy diod) we AMOLED (Active-Matrix Organic Light Emiting Diode) ýaly dürli görnüşli ekran tehnologiýalary bar.Her tehnologiýanyň öz aýratynlyklary we peýdalary bar.
  Ekranyň ululygy: Ekranyň ululygy, adatça dýuým bilen aňladylýan ekranyň diagonal ölçegini aňladýar.Uly ekran ululyklary has köp tomaşa meýdançasyny hödürleýär, ýöne enjamy has köp edip biler.
  Çözgüdi: Rezolýusiýa ekrandaky piksel sanyny görkezýär.Adatça keseligine we dik pikselleri aňladýan iki san (meselem, 1920 x 1080) bilen bellenýär.Has ýokary kararlar has ýiti we has jikme-jik şekilleri berýär.
  Ekrany goramak: Jübi telefonynyň ekranlary, çydamlylygy ýokarlandyrmak we çyzylmalaryň we döwülmeleriň öňüni almak üçin çyzmaga çydamly aýna (mysal üçin, Corning Gorilla Glass) ýaly gorag çärelerini öz içine alyp biler.

 • Motorola Moto G10 LCD we sensor ekrany çalyşmak

  Motorola Moto G10 LCD we sensor ekrany çalyşmak

  1.Display görnüşi: Motorola G10, smartfonlarda ulanylýan iň köp ýaýran displeý görnüşi bolan LCD (Suwuk kristal displeý) ekranyna eýe bolmagy ähtimal.LCD ekranlar şekil döretmek üçin suwuk kristallary ulanýarlar.
  2. Ölçegi we çözgüdi: Ekranyň ululygy we ölçegi belli bir modele baglylykda üýtgäp biler.Şeýle-de bolsa, smartfonlar adatça diagonally 5-7 dýuým aralygyndaky displeý ululygyna eýe.Rezolýusiýa ekrany düzýän we ekranyň ýitiligine we aýdyňlygyna täsir edýän piksel sanyna degişlidir.
  3. Duýgur ekran: Motorola G10-yň ekrany, sensor ekrany bolup, ulanyjylara el degirmek, süpürmek we yşaratlar arkaly enjam bilen aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär.
  4.Aspekt gatnaşygy: aspekt gatnaşygy ekranyň ini we beýikligi bilen proporsional gatnaşygy aňladýar.Umumy nukdaýnazary 16: 9 ýa-da 18: 9 öz içine alýar, ýöne has täze smartfonlarda 19: 9 ýa-da 20: 9 ýaly has uzyn taraplary bolup biler.

 • Motorola Moto G9 Power LCD we sensor ekrany çalyşmak

  Motorola Moto G9 Power LCD we sensor ekrany çalyşmak

  1. Ölçegi: Motorola G9 Power-iň ekrany 6,8 dýuým, diagonally ölçelýär.Bu, multimediýa sarp etmek, oýun we umumy smartfon ulanylyşy üçin uly displeý meýdançasyny üpjün edýär.
  2.Resolution: Ekranyň ölçegi 1640 x 720 piksel.Bu elýeterli iň ýokary çözgüt bolup bilmese-de, web sahypalaryna seretmek, sosial media we wideo görkezmek ýaly köp meseleler üçin kanagatlanarly ýiti we aýdyňlygy hödürleýär.
  3.Aspekt gatnaşygy: G9 Power-iň ekranynda 20.5: 9 gatnaşygy bar.Bu uzaldylan aspekt gatnaşygy, esasanam film göreniňizde ýa-da oýun oýnanyňyzda has täsirli tomaşa tejribesini üpjün edýär.Şeýle hem bu tarapa gabat gelýän mazmuny göreniňde gara barlaryň barlygyny azaldar.
  4. Duýgur ekran: Ekran kuwwatly, köp sensorly girişi goldaýar, çümmük ulaltmak ýa-da süpürmek ýaly hereketleri ulanmaga mümkinçilik berýär.
  5.Başga aýratynlyklar: G9 Power-iň ekranynda giň görmek burçlary, gün şöhlesiniň görnükliligini ýokarlandyrmak we ownuk dyrnaklardan goramak üçin çyzmaga çydamly aýna örtük ýaly standart aýratynlyklar bar.

 • Motorola Moto G8 POWER LITE 6.5-dýuým LCD ekrany duýgur ekrany çalyşýar

  Motorola Moto G8 POWER LITE 6.5-dýuým LCD ekrany duýgur ekrany çalyşýar

  1. Ölçegi: Motorola G8 Power Lite-iň ekran ölçegi 6,5 dýuým, diagonally ölçelýär.Bu, köpçülikleýin habar beriş serişdelerini sarp etmek, oýun we umumy smartfon ulanylyşy üçin has uly displeý meýdançasyny üpjün edýär.
  2.Resolution: Ekranyň ölçegi 1600 x 720 piksel.Bu elýeterli iň ýokary çözgüt bolmasa-da, gündelik ulanyş we web sahypalaryna seretmek, sosýal mediýa we wideo görkezmek ýaly meselelere laýyk ýiti we aýdyňlygy hödürleýär.
  3.Aspect Ratio: G8 Power Lite-iň ekranynda has uzyn we dar formatda 20: 9 gatnaşygy bar.Bu aspekt gatnaşygy media sarp etmek üçin oňaýlydyr, sebäbi wideo göreniňizde ýa-da oýun oýnanyňyzda has täsirli tejribe berýär.
  4. Duýgur ekran: Ekran kuwwatly, köp sensorly girişi goldaýar, çümmük ulaltmak ýa-da süpürmek ýaly hereketleri ulanmaga mümkinçilik berýär.
  5.Başga aýratynlyklar: G8 Power Lite-iň ekranynda gün şöhlesiniň okalmagyny ýokarlandyrmak, giň görmek burçlary we ownuk dyrnaklardan goramak üçin çyzmaga çydamly aýna örtük ýaly standart aýratynlyklar bar.

 • Motorola Moto G30 LCD Ekranyň duýgur ekrany sanlaşdyryjysy üçin

  Motorola Moto G30 LCD Ekranyň duýgur ekrany sanlaşdyryjysy üçin

  1. Ölçegi: Motorola G30-yň ekrany 6,5 dýuým, diagonally ölçelýär.Bu, multimediýa sarp etmek, oýun we umumy smartfon ulanylyşy üçin has uly displeý meýdançasyny üpjün edýär.

  2.Resolution: Ekranyň ölçegi 1600 x 720 piksel.Bu elýeterli iň ýokary çözgüt bolmasa-da, gündelik ulanmak üçin ýeterlikdir we köp meseleler üçin mynasyp ýitiligi hödürleýär.

  3.Aspekt gatnaşygy: G30-laryň ekrany 20: 9 deňdir, bu birneme uzyn we dar formatda.Bu aspekt gatnaşygy media sarp etmek üçin oňaýlydyr, sebäbi wideo göreniňizde ýa-da oýun oýnanyňyzda has täsirli tejribe berýär.

  4.Refresh Rate: Täzelenme tizligi ekranyň sekuntda şekilini näçe gezek täzeländigini aňladýar.Şeýle-de bolsa, “Motorola G30” -iň displeýiniň täzeleniş tizligi barada anyk maglumatym ýok.

  5.Başga aýratynlyklar: G30-yň ekranynda, köp sensorly goldaw, gün şöhlesiniň okalmagy we gorag üçin çyzmaga çydamly aýna örtügi ýaly standart aýratynlyklar bar.

 • 6.5 “Motorola One Fusion LCD Display Touch Digitizer Assambleýanyň ekrany çalyşmagy

  6.5 “Motorola One Fusion LCD Display Touch Digitizer Assambleýanyň ekrany çalyşmagy

  Ekranyň görnüşi: Jübi telefonlarynda LCD (Suwuk kristal displeý), OLED (Organiki ýagtylyk çykaryjy diod) we AMOLED (Active-Matrix Organic Light Emiting Diode) ýaly dürli görnüşli ekran tehnologiýalary bar.Her tehnologiýanyň öz aýratynlyklary we peýdalary bar.

  Ekranyň ululygy: Ekranyň ululygy, adatça dýuým bilen aňladylýan ekranyň diagonal ölçegini aňladýar.Uly ekran ululyklary has köp tomaşa meýdançasyny hödürleýär, ýöne enjamy has köp edip biler.

  Çözgüdi: Rezolýusiýa ekrandaky piksel sanyny görkezýär.Adatça keseligine we dik pikselleri aňladýan iki san (meselem, 1920 x 1080) bilen bellenýär.Has ýokary kararlar has ýiti we has jikme-jik şekilleri berýär.

  Ekrany goramak: Jübi telefonynyň ekranlary, çydamlylygy ýokarlandyrmak we çyzylmalaryň we döwülmeleriň öňüni almak üçin çyzmaga çydamly aýna (mysal üçin, Corning Gorilla Glass) ýaly gorag çärelerini öz içine alyp biler.

 • Moto G7play LCD fabrigi lomaý jübi telefony çalyşýan LCD

  Moto G7play LCD fabrigi lomaý jübi telefony çalyşýan LCD

  Web sahypamyzy görmäge hoş geldiňiz, biz OEM öndürijileri, ykjam telefon ekrany üpjün edijileri, bu pudakda köp ýyllyk önümçilik tejribesi bar, önümlerimiziň hil kepilligi, satuwdan soňky hyzmaty bar, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, iň gowusy ibereris teklip!

12Indiki>>> Sahypa 1/2