Yzyna gaýtarmak

[Adyňyz]
[Salgyňyz]
[Şäher, ştat, poçta kody]
[Email adres]
[Telefon belgisi]
[Sene]

[Müşderiniň ady]
[Müşderiniň salgysy]
[Şäher, ştat, poçta kody]

Hormatly [Müşderiniň ady],

Bu hat sizi gowy tapar diýip umyt edýärin.Recentlyakynda dükanymyzdan satyn alan önümiňizi yzyna gaýtarmak baradaky haýyşyňyzy çözmek üçin ýazýaryn.Müşderi hökmünde siziň kanagatlanmagyňyza ýokary baha berýäris we önümlerimiz bilen ýüze çykan islendik meseläni çözmäge borçlanýarys.

Islegiňizi gözden geçirenimizden soň, bu ýagdaýda yzyna gaýtarylmagyň laýykdygyny kesgitledik.Önümi dükanymyza gaýtaryp berendigiňize düşünýäris we bu sebäp bolan ähli oňaýsyzlyklar üçin ötünç soraýarys.

Yzyna gaýtarylan önümiň ýagdaýyny barlamaly we zerur resminamalary gaýtadan işlemeli bolanymyz üçin, yzyna gaýtarmak işiniň tamamlanmagy üçin birnäçe wagt gerek bolup biljekdigini habar bermegiňizi haýyş edýäris.Bu prosesde sabyrlylygyňyzy we düşünmegiňizi haýyş edýäris.

Yzyna gaýtaryp berlenden soň, degişli salgytlary goşmak bilen doly satyn alyş mukdaryny yzyna alarsyňyz.Bu haty şu hatdan başlap, iş günleriniň dowamynda tamamlamagy maksat edinýäris.Yzyna gaýtaryp bermekde haýsydyr bir gijikdirme ýa-da mesele bar bolsa, derrew size habar bereris.

Yzyna gaýtarmagyň asyl satyn almak üçin ulanylan töleg görnüşinde beriljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.Kredit kartoçkasy bilen tölän bolsaňyz, yzyna gaýtarmak hasabyňyza gaýtarylar.Nagt ýa-da çek bilen tölän bolsaňyz, berlen poçta salgyňyzy yzyna gaýtaryp bereris.

Bu işiň dowamynda hyzmatdaşlygyňyza we düşünişmegiňize ýokary baha berýäris.Müşderileriň pikirlerine esaslanýan önümlerimizi we hyzmatlarymyzy gowulandyrmaga çalyşýarys, girişiňiz biziň üçin gymmatlydyr.Başga soraglaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, müşderi hyzmat toparyna [telefon belgisine] ýa-da [e-poçta salgysyna] ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Dükanymyzy saýlanyňyz üçin sag boluň we başdan geçiren oňaýsyzlyklaryňyz üçin tüýs ýürekden ötünç soraýarys.Geljekde size has gowy hyzmat ederis diýip umyt edýäris.

Hormatlamak bilen,

[Adyňyz]
[Siziň pozisiýaňyz]
[Dükanyň ady]