IPhone 5g LCD Jübi telefony LCD duýgur ekran gurnama çalyşmagy

Gysga düşündiriş:

Bejeriş dükanlaryna ýokary hilli LCD ekrany hödürleýäris, satyn alýan ekranlaryňyzyň hili abatlaýyş dükanlarynyň ekranlary ýaly gowy.

1. LCD ekranyň hemmesi goşa QC synagdan geçirilýär we ýüklemezden ozal gowy ýagdaýda 100% işleýär.

2.Biz ekrany çalyşmak üçin hyzmat edýäris.

3.Kiçijik maslahatlar: Ekrany çalyşmazdan ozal telefony öçüriň;Adaty bolmadyk problemalary ýok etmek üçin ilki bilen güýç flexini dakyň we aýryň;

4. ueelimi ýumşatmak we ekrany aýyrmagy aňsatlaşdyrmak üçin saç guradyjy ulanyň.


 • Baha:4.62 $
 • MOQ:10-500 sany
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Wideo:
  Spesifikasiýa:
  Model NOOK IPhone 5g LCD üçin
  Ekranyň görnüşine degiň Göwrümli ekran
  Sürüji tertibini görkeziň Passiw Matrisa
  Custöriteleşdirilen Özbaşdak däl
  Model belgisi IPhone 5g LCD
  Reňk Gara
  Kepillik 12 aý
  MOQ 10 HK
  Hil Asyl, AAA
  Ulag bukjasy Köpürjik halta + köpük gutusy + multfilm
  Spesifikasiýa 100g / sany
  Söwda belligi hiç
  Gelip çykyşy Hytaý
  Önümçilik kuwwaty 500000PCS / .yl
  Esasy jikme-jiklikler
  5G
  Reňk Gara
  MOQ Mysal kabul ediň
  QC Professional QC topary birin-birin berk synap, ähli harytlaryň hiliniň ýokarydygyna göz ýetiriň, her elementiň ýagdaýy 100% işleýär
  Bukja Bubble Package + Şahsy gaplama + Köpük gutusy + Karton guty
  Tölegiň şerti T / T bank geçirmesi, Western Union, MoneyGram, Paypal, Escrow we Cash.
  Eltip bermegiň wagty Doly tölegi alandan soň 1-3 iş güni
  Eltip bermek ýüklemezden ozal.DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, Howa / Deňiz gatnawy we ş.m.
  Kepillik 12 aý kepillik möhleti
  Satuwdan soň hyzmat  Soraga jogap bermek üçin 24 sagat onlaýn hyzmat hödürläň
  Soraglar :

  S: Siziň nusga syýasatyňyz näme?

  J: Mugt nusgalar berlip bilner, ýük daşamak we alyjy tarapyndan salgyt tölener.

  S: Satuwdan soňky hyzmat: Siziň hödürleýän kepilligiňiz näme?

  J: Satuwdan soň ajaýyp hyzmaty hödürleýäris.Önümimizde 12 aý kepillik bar we her önüm nol kemçiligi üpjün etmek üçin eltilmezden ozal 3 gezek berk synagdan geçiriler.

  S: Harytlar işlemese näme etmeli?

  J: Bu meseläniň ýüze çykmagy gaty az bolsa-da, ýüze çyksa ikirjiňlenmän biziň bilen habarlaşyň, bu meseleleri çözmek üçin hünärmen tehniki toparymyz bar.

  S: Yza gaýdyp gelmek syýasatyňyz näme?

  J: Yzyna gaýdyp gelmek üçin diňe hil meselesi kabul edilip bilner.

   

  Aşakdaky ýagdaýlar üçin jogapkärçilik çekmejekdigimizi ýadyňyzdan çykarmaň:

  1. Markamyz ýa-da belliklerimiz bolmasa

  2. Önümler adam tarapyndan döredilen zeper bilen döwüldi

  3. LCD-e berkidilen flex köp gezek bukuldy

  4. Haryt telefona oturdyldy ýa-da üstünde çyzyldy

  Kompaniýanyň girdejisi:
  önüm_img3

  ABŞ hakda

  “Dongguan Xinwang Industry Co., Ltd.” 2012-nji ýylda esaslandyryldy, 10 ýyllyk ykjam telefon LCD ekrany we jübi telefonynyň böleklerini lomaý satuwda eksport etmek we öndürmek bilen, Hindistan, Päkistan, Braziliýa, ABŞ ýaly güýçli global satuw ulgamy arkaly dünýädäki müşderilere hyzmat edýäris. , Fransiýa.we ş.m., XW gözleg we ykjam telefon üçin LCD & OLED ykjam ekran ekrany öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşýär, häzirki wagtda Hytaýda öýjükli telefon displeýini öndürýänleriň biri.

  Öndürijiniň öňdebaryjydygyna buýsanýarys, Öýjükli telefon LCD ekran zawodynyň öňdebaryjy hökmünde dürli müşderini we dürli bazary kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli LCD Ekrany öndürýäris .Biziň üçin ýokary hilli çalt eltip bermek we zawod bahasy bilen üpjün edip bileris. ,

  Biziň ussahanamyz

  Esasy önümlerimiziň görnüşi: Samsung LCD, Iphone LCD, Infinix LCD, OPPO LCD, VIVO LCD, Motorola LCD & LG LCD we “Touch”, “Charging port Flex”, “Home” düwmesi, elektrik flex kabeli, ekran ýaly jübi telefon bölekleri üçin hyzmatdaşlyk zawodymyz bar. goraýjy we SD kart.

  wanhe
  Şahadatnamamyz
  önüm_img5
  Satuwdan soň hyzmat

  Müşderi hyzmaty biziň esasy wezipämizdir.Müşderiler has jikme-jik maglumat soraýarlarmy ýa-da önüm bilen hil meselesi barmy, wagtynda we dostlukly müşderi hyzmatyny edýäris, elmydama has köp maglumat bermek ýa-da meseläňizi çözmek üçin gelýäris.Müşderiniň ynamyny gazanmak we uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin özümizi gowy müşderi hyzmatyna bagyşlaýarys.
  JK KING / Raj rk / MTC / GT / WD

  Müşderilerimiziň pikirleri

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň