Oppo F7 / A3 LCD OEM Asyl hilli jübi telefonyna duýgur LCD displeý Pantalla ekrany

Gysga düşündiriş:

1. LCD ekrany çalyşmak + duýgur ekran sanlaşdyryjy gurnama

2. Köne, döwülen, döwülen, zeper ýetenini çalyşyň.

3. Enjamyňyzy öňküsinden has özüne çekiji ediň.

4. Doly laýyk we işle.

5. Her bir zat iberilmezden ozal barlandy we ýagdaýy gowy.

6. Professional gurnama maslahat berilýär.Ekrany gurlandan soň jogapkärçilik çekmeris.


 • Baha:4.62 $
 • MOQ:10-500 sany
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Wideo:
  Üstünlikleri:

  1. Uly aksiýa, çalt eltip bermek, uly satyn alyş meýilnamasyna laýyk bolup biler

  2. Asyl ýokary hilli.

  3. Doly laýyk we işlemek

  4. Hünär hyzmaty bilen hil kepilligini üpjün ediň

  Maglumatlary görkez:
  3
  4
  Kepillik:

  Productshli önümlerimizde 12 aýlyk hil kepilligi bar, şonuň üçin aşakda polislere üns beriň.

  1. Önümleri barlasaňyz we işlemese, ony saklaň we bize iberiň.gowusyny size ibereris.

  2. Önüm adam tarapyndan döredilen bolsa, kepillik ýok.

  3. Bellikimiz döwülen bolsa, kepillik ýok. (Bu nokat gaty möhüm, belligi doly saklaň)

  (LCD köpürjik halta goralýar, gurmak üçin kepillik bermeris.)

  Gurnama belliklerinden öň

  Maslahat 1: Gurmazdan ozal synag ediň

  Synag geçirilende gorag filmini ýa-da bellikleri aýyrmaň.Statik elektrik meselesine üns bermegiňizi haýyş edýäris.

  Haýsydyr bir abatlamaga synanyşmazdan ozal özüňiziň ESD (elektro statiki akym) kemeridigine göz ýetiriň.Bu, statiki elektrik energiýasynyň telefondaky elektron böleklerine zeper ýetmeginiň öňüni alar.

  Gözüňizi goraýandygyňyzy we aýna bölekleri bilen barmagyňyzy kesmezlige üns beriň.

  Maslahat 2: Synagy simulasiýa edýär

  Ekrany çalyşmak gaty gowşak önüm.Gurmakdan ozal synagy maslahat berýäris.Jübi telefonyny (anakart + LCD ýa-da ekran) birikdirilen ses kabelini we täze çalyşmagy, güýji işletmegi, synag gutarmagyny aňladýan synagy simulirlemegiňizi haýyş edýäris.OK barlasaňyz, guruň.Görkezip bilmeýän bolsa, ilkinji gezek biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Ony jübi telefonyna gurnamaga mejbur etmegiňizi haýyş edýäris.Ekrany gurlandan soň jogapkärçilik çekmeris.

  Maslahat 3: Kabeli aşa egmäň

  LCD kabeliň aşa egilmändigine göz ýetiriň.90 gradusdan gowrak egilmek gara ekrana sebäp bolar.

  Kompaniýanyň girdejisi:
  önüm_img3

  ABŞ hakda

  “Dongguan Xinwang Industry Co., Ltd.” 2012-nji ýylda esaslandyryldy, 10 ýyllyk ykjam telefon LCD ekrany we jübi telefonynyň böleklerini lomaý satuwda eksport etmek we öndürmek bilen, Hindistan, Päkistan, Braziliýa, ABŞ ýaly güýçli global satuw ulgamy arkaly dünýädäki müşderilere hyzmat edýäris. , Fransiýa.we ş.m., XW gözleg we ykjam telefon üçin LCD & OLED ykjam ekran ekrany öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşýär, häzirki wagtda Hytaýda öýjükli telefon displeýini öndürýänleriň biri.

  Öndürijiniň öňdebaryjydygyna buýsanýarys, Öýjükli telefon LCD ekran zawodynyň öňdebaryjy hökmünde dürli müşderini we dürli bazary kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli LCD Ekrany öndürýäris .Biziň üçin ýokary hilli çalt eltip bermek we zawod bahasy bilen üpjün edip bileris. ,

  Biziň ussahanamyz

  Esasy önümlerimiziň görnüşi: Samsung LCD, Iphone LCD, Infinix LCD, OPPO LCD, VIVO LCD, Motorola LCD & LG LCD we “Touch”, “Charging port Flex”, “Home” düwmesi, elektrik flex kabeli, ekran ýaly jübi telefon bölekleri üçin hyzmatdaşlyk zawodymyz bar. goraýjy we SD kart.

  wanhe
  Şahadatnamamyz
  önüm_img5
  Satuwdan soň hyzmat

  Müşderi hyzmaty biziň esasy wezipämizdir.Müşderiler has jikme-jik maglumat soraýarlarmy ýa-da önüm bilen hil meselesi barmy, wagtynda we dostlukly müşderi hyzmatyny edýäris, elmydama has köp maglumat bermek ýa-da meseläňizi çözmek üçin gelýäris.Müşderiniň ynamyny gazanmak we uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin özümizi gowy müşderi hyzmatyna bagyşlaýarys.
  JK KING / Raj rk / MTC / GT / WD

  Müşderilerimiziň pikirleri

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň