Oppo A9 LCD duýgur ekran asyl ykjam telefon LCD ykjam ekrany çalyşmak

Gysga düşündiriş:

Zawod gönüden-göni satýarys, köplenç üç görnüşli paket hödürläp bileris:

1. adaty gaplamagy mugt teklip

2.Eger bölekleýin ýa-da web sahypasyny satýan bolsaňyz we ş.m. Şeýle hem, size aýratyn gaplanan zatlary hödürläp bileris, gowy satmaga rugsat beriň

3. markaňyzy ýerli ýerlerde gurmak isleseňiz, marka, model belligi we markaňyz bilen gaplamak ýaly ýöriteleşdirilen hyzmaty hem hödürläp bileris.

Bizde 10-dan gowrak adamdan ybarat hünär hilini barlamak topary bar. Her önüm (LCM / Touch Glass / LCD Screen Complete ýaly) iberilmezden ozal üç gezekden bir gezek synagdan geçiriler, gara tegmilleriň, ak ýerleriň bardygyny barlarys , reňkli nokat ýa-da aşaky çyzyk, ýa-da arka yşyk işlenip ýa-da işlenip bilinmez, duýgur duýgurlygy ýa-da ýokdugyny barlar we kemçilikli displeýleri müşderilerimize ibermeris.Şeýle hem, 12 aýlyk kepillik hödürleýäris, ine, kepillik syýasatymyz barada maglumat.


 • Baha:4.62 $
 • MOQ:10-500 sany
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Wideo:
  Spesifikasiýa:
  Kepillik 12 aýlyk kepillik syýasaty
  Hil barlagy Ibermezden ozal 100% işleýän duýgur ekrany synagdan geçirdi
  Eltip bermegiň wagty Tölegini tassyklandan soň 2-3 iş gününde
  Piksel 1080 X 1920
  Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
  Eltip bermek DHL, EMS, FedEx, UPS, Post we ş.m.
  Ulag bukjasy Karton guty
  Spesifikasiýa 175 * 76
  Gelip çykyşy Hytaý
  Önümçilik kuwwaty 50000
  Maglumatlary görkez:
  3
  4
  Jikme-jik maglumat:
  A9
  ITEM Oppo A9 LCD duýgur ekran asyl ykjam telefon LCD ykjam ekrany çalyşmak
  Reňk Ak / ak
  Hil barlagy Professional QC elementi ugratmazdan ozal 3 gezek synagdan geçiriň
  Kepillik 12 aý
  MOQ 2 bölek (Mysal üçin sargyt kabul edilip bilner)
  Gaplamak Köpük halta + Köpük gutusy + Karton
  Töleg usullary T / T, Western Union, Money Gram tölegini kabul ediň
  Eltip bermek UPS / DHL / TNT / FEDEX / EMS we ş.m.
  Eltip bermek Töleg tassyklanandan soň 3 günüň içinde
  Biziň kompaniýamyz:

  Kompaniýanyň ady:

  Esasy önümler: LCD ekran, sensor, daşarky aýna, zarýad beriji flex, güýç flex, esasy flex, öň we arka kamera.

  Kompaniýamyzda LCD Ekran, Touch, Daşarky aýna, Zarýad beriji flex, Power flex, Main flex, Öň we arka kamera ektory ýaly jübi telefon enjamlary üçin 20 ýyldan gowrak tejribe bar.Köp talaplaryňyzy kanagatlandyryp biljek önümleri hödürleýäris.Kompaniýa döredilen gününden bäri "ilki bilen hil, müşderi ilki we karz esasly" dolandyryş ýörelgelerine eýerýäris we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama elimizden gelenini edýäris.Biziň kompaniýamyz, ykdysady globallaşma tendensiýasy garşylyksyz güýç bilen ösensoň, ýeňiş gazanmak üçin dünýäniň dürli künjeklerinden kärhanalar bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden taýýardyr.

  Kepillik syýasaty:

  1. itemshli önümler 100% täze we ýüklemezden ozal birin-birin synagdan geçirildi.Synagdan öň telefonda LCD gurmaň.

  2. Synag üçin diňe LCD-i anakart bilen birikdiriň.Synagdan soň önümlerden razy bolsaňyz, we lcd-ni telefonyňyza gurnasaňyz.

  3. Gurmak wagtynda LCD zaýalanan bolsa, munuň üçin jogapkärçilik çekmeýäris.

  4. LChli LCD-ler öz markalarymyz bilen.LCD bilen baglanyşykly haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa, LCD arka tarapyndaky möhüri görkezmegiňizi haýyş edýäris, eger problemalar biziň tarapymyzdan tassyklansa, täzelerini indiki sargytlaryňyza ibereris.

  Kompaniýanyň girdejisi:
  önüm_img3

  ABŞ hakda

  “Dongguan Xinwang Industry Co., Ltd.” 2012-nji ýylda esaslandyryldy, 10 ýyllyk ykjam telefon LCD ekrany we jübi telefonynyň böleklerini lomaý satuwda eksport etmek we öndürmek bilen, Hindistan, Päkistan, Braziliýa, ABŞ ýaly güýçli global satuw ulgamy arkaly dünýädäki müşderilere hyzmat edýäris. , Fransiýa.we ş.m., XW gözleg we ykjam telefon üçin LCD & OLED ykjam ekran ekrany öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşýär, häzirki wagtda Hytaýda öýjükli telefon displeýini öndürýänleriň biri.

  Öndürijiniň öňdebaryjydygyna buýsanýarys, Öýjükli telefon LCD ekran zawodynyň öňdebaryjy hökmünde dürli müşderini we dürli bazary kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli LCD Ekrany öndürýäris .Biziň üçin ýokary hilli çalt eltip bermek we zawod bahasy bilen üpjün edip bileris. ,

  Biziň ussahanamyz

  Esasy önümlerimiziň görnüşi: Samsung LCD, Iphone LCD, Infinix LCD, OPPO LCD, VIVO LCD, Motorola LCD & LG LCD we “Touch”, “Charging port Flex”, “Home” düwmesi, elektrik flex kabeli, ekran ýaly jübi telefon bölekleri üçin hyzmatdaşlyk zawodymyz bar. goraýjy we SD kart.

  wanhe
  Şahadatnamamyz
  önüm_img5
  Satuwdan soň hyzmat

  Müşderi hyzmaty biziň esasy wezipämizdir.Müşderiler has jikme-jik maglumat soraýarlarmy ýa-da önüm bilen hil meselesi barmy, wagtynda we dostlukly müşderi hyzmatyny edýäris, elmydama has köp maglumat bermek ýa-da meseläňizi çözmek üçin gelýäris.Müşderiniň ynamyny gazanmak we uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin özümizi gowy müşderi hyzmatyna bagyşlaýarys.
  JK KING / Raj rk / MTC / GT / WD

  Müşderilerimiziň pikirleri

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň