IPhone 6g LCD Jübi telefony duýgur ekran gurnama

Gysga düşündiriş:

Gabat gelýän marka: IPhone 6g

Görnüşi: IPhone 6g LCD Jübi telefony duýgur ekran gurnama

Marka: OEM Ekrany

Reňk: gara / ak / altyn

Material Highokary hilli materiallar Hil: Ori hili / OEM derejesi / OLED derejesi / INCELL synpy


 • Baha:4.62 $
 • MOQ:10-500 sany
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Wideo:
  Spesifikasiýa:
  Ekranyň görnüşine degiň Göwrümli ekran
  Sürüji tertibini görkeziň Passiw Matrisa
  Ulag bukjasy Köpük gutusy
  Spesifikasiýa Adaty ululyk
  Söwda belligi Similor
  Gelip çykyşy Guangdong Hytaý
  HS kody 8517703000
  Önümçilik kuwwaty 10000
  Maglumatlary görkez:
  1
  2
  Jikme-jik maglumat:
  6G
  Hil Shüklemezden ozal synag edildi we 100% gowy işleýär
  Bir Stocka Stockokary hilli, köp mukdarda
  Gaplamak Howpsuz gaplamak bilen köpürjik halta salyň
  Eltip bermegiň wagty Tölegden 3-5 gün soň
  Eltip bermek UPS, DHL, FEDEX, TNT we ş.m. çalt (3-6 gün)
  Töleg T / T, Günbatar bileleşigi, Moneygram, Söwda kepilligi, pul
  Kepillik Satuwdan soň ajaýyp hyzmat
  Maglumat Her dürli telefon bölekleri we esbaplary bilen üpjün ediň
  Hyzmatymyzyň artykmaçlyklary

  19 ýyllap bu meýdanda ýöriteleşip, müşderilerimiz bilen gowy abraý.

  Öz telefon böleklerimiz we esbaplary öndürýän zawod

  Professional QC terminleri, 100% Ibermezden ozal birin-birin synagdan geçirildi

  Harytlary oňat amatly gaplama materiallary bilen gaplamak

  elmydama harytlary mümkin boldugyça gysga wagtda eltýäris

  Bölekleri gözlemek üçin wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlamak üçin önümleriň köp görnüşi.

  24 sagadyň dowamynda bütin dünýäde soraglara jogap beriň, islendik gyssagly soraga wagtynda jogap berler.

  Professional satyn alyş topary we logistika topary

  Zawodyň bahasyny bejermek bölekleri Jübi telefony LCD ekran ekrany “IPhone 6g LCD” üçin “Pantalla”.

  --------------------------------------------------------- Ulalyp, oňalmadyk --------- Iň soňky bahany almak üçin bize sorag ibermek üçin hoş geldiňiz -------------------------------- -----------------

  Kepillik we kepillik:

  1. Önümleri barlasaňyz we işlemese, ony saklaň we 9 aýyň içinde bize iberiň, gowularyny size aşakdaky sargyt bilen ibereris

  2. LCD ýa-da sensor ekrany: döwülmedi, kebşirlemedi, gorag filmini ýyrtmady, ulanylmady, oturdylmady, soň yzyna gaýtaryp bolar, ýogsam kepillik berip bilmez.

  3. Yza gaýdyp gelende, gowy gaplamagy unutmaň we kompaniýamyzyň kepillik belliginiň öçürilmeýändigine göz ýetiriň (Bu nokat gaty möhüm, belligi doly saklamagyňyzy haýyş edýäris).

  Dostlukly ýatlatma: Dogry gurnamak üçin ýörite başarnyklar we usullar zerurdyr.Telefonyňyzy sökmezden ozal iki gezek pikirleniň!

  Bellik: Bu garnituranyň gurulmagy sebäpli dörän zyýan üçin kompaniýamyz jogapkärçilik çekmeýär!

  Köp mukdarda lomaý sargyt edýän bolsaňyz.Ilki bilen nusgalaryňyzy alyň, soňra şahsy arzan bahalar üçin satyjymyz bilen habarlaşyň!

  Sorag-jogap:

  1-nji sorag: Bizden nädip sargyt etmeli?

  A1: Islendik önüm sizi gyzyklandyrýar, göni arabanyňyza goşuň.Köp sargytlar üçin has gowy şertnama üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  2-nji sorag: JQ kompaniýasynda haýsy hili ekranlar bar?

  A2: JQ-da ORI, OEM, OLED, INCELL we ş.m. ýaly dürli hilli ekranlar ...

  3-nji sorag: Ekranyň aýratynlyklary näme?

  A3: Ekranymyzda aşakdaky artykmaçlyklar bar:

  1.Bagtylyk,

  2. Iň ýokary doýma,

  3. Durnukly degmek,

  4. Iň ýokary reňkli gamut,

  5. Hakyky baý reňk,

  6. Birin-birin synap görüň

  4-nji sorag: Siziň hödürleýän kepilligiňiz näme?

  A4: JQ markasynyň ekranlary üçin 9 aý kepillik berýäris.

  Aşakdaky 2 ýagdaý üçin kepillik ýok:

  1).Adam tarapyndan döredilen zyýan.

  2).Önümler eýýäm ulanyldy.

  5-nji sorag: Iň pes hil näme?

  A5: MOQ = 5 bölek, ýöne synag synag nusgasy hyzmatyny goldaýarys.

  6-njy sorag: Harytlary näçe wagt alyp bilerin?

  A6: Adatça harytlary 4-7 iş gününde size iberýäris we Express tarapyndan 5-7 iş güni gerek.

  7-nji sorag: JQ başga näme getirýär?

  A7: Şeýle hem, Agent hyzmatyny, OEM ýöriteleşdirilen hyzmaty, Tehniki goldawy we marketing tendensiýalaryny hödürleýäris.

  Kompaniýanyň girdejisi:
  önüm_img3

  ABŞ hakda

  “Dongguan Xinwang Industry Co., Ltd.” 2012-nji ýylda esaslandyryldy, 10 ýyllyk ykjam telefon LCD ekrany we jübi telefonynyň böleklerini lomaý satuwda eksport etmek we öndürmek bilen, Hindistan, Päkistan, Braziliýa, ABŞ ýaly güýçli global satuw ulgamy arkaly dünýädäki müşderilere hyzmat edýäris. , Fransiýa.we ş.m., XW gözleg we ykjam telefon üçin LCD & OLED ykjam ekran ekrany öndürmek we satmak boýunça ýöriteleşýär, häzirki wagtda Hytaýda öýjükli telefon displeýini öndürýänleriň biri.

  Öndürijiniň öňdebaryjydygyna buýsanýarys, Öýjükli telefon LCD ekran zawodynyň öňdebaryjy hökmünde dürli müşderini we dürli bazary kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşli LCD Ekrany öndürýäris .Biziň üçin ýokary hilli çalt eltip bermek we zawod bahasy bilen üpjün edip bileris. ,

  Biziň ussahanamyz

  Esasy önümlerimiziň görnüşi: Samsung LCD, Iphone LCD, Infinix LCD, OPPO LCD, VIVO LCD, Motorola LCD & LG LCD we “Touch”, “Charging port Flex”, “Home” düwmesi, elektrik flex kabeli, ekran ýaly jübi telefon bölekleri üçin hyzmatdaşlyk zawodymyz bar. goraýjy we SD kart.

  wanhe
  Şahadatnamamyz
  önüm_img5
  Satuwdan soň hyzmat

  Müşderi hyzmaty biziň esasy wezipämizdir.Müşderiler has jikme-jik maglumat soraýarlarmy ýa-da önüm bilen hil meselesi barmy, wagtynda we dostlukly müşderi hyzmatyny edýäris, elmydama has köp maglumat bermek ýa-da meseläňizi çözmek üçin gelýäris.Müşderiniň ynamyny gazanmak we uzak möhletli hyzmatdaşlyk üçin özümizi gowy müşderi hyzmatyna bagyşlaýarys.
  JK KING / Raj rk / MTC / GT / WD

  Müşderilerimiziň pikirleri

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň